Dương Thần Quan Quân Hầu

Dương Thần Quan Quân Hầu

Đại Thiên Thế Giới, thượng cổ chư thánh bố cục, truy đuổi siêu thoát.

Kỷ nguyên chi tử, đạo chi tử, đại thiên chi tử, trung ương chi tử, khởi nguyên chi tử mấy khí vận chi tử tranh phong.

Ta Dương An có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Cửu Khiếu Kim Đan, Thần Vương Thể, Dung Binh Luyện Thể, Vô Song Thần Điện, Tiên Cốt Đạo Thai. . .

Một thế này chắc chắn sửa số mệnh, đánh vỡ hư không, vượt qua bờ bên kia, siêu thoát kỷ nguyên kiếp.

PS1: Chủ thế giới Dương Thần.

PS2: Dương Thần (đang tiến hành), Cương Thi tiên sinh (đã hoàn thành), Thiếu Niên Ca Hành (đã hoàn thành), Tuyết Trung Hãn Đao Hành (đã hoàn thành), Thanh Xà Kiếp Khởi (đã hoàn thành), Thiến Nữ U Hồn (đã hoàn thành), Đấu Phá Thương Khung (đã hoàn thành), Tướng Dạ (đã hoàn thành), Phàm Nhân Tu Tiên Truyện, Già Thiên. . .

THÔNG TIN TRUYỆN

 Tác giả:

 Tình trạng:

 Số Chương:763 Chương

Mời bạn đón đọc truyện tranh Dương Thần Quan Quân Hầu Trên website mê truyện full